Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește in oameni!
Bune practici europene in conslierea profesionala a studentilor romani
Bune practici europene in conslierea profesionala a studentilor romani
Servicii de orientare, consiliere şi îndrumare personalizate pentru studenţi în vederea sprijinirii acestora la o tranzitie facilă şi cu efecte benefice pe termen lung de la şcoală la viaţa activă.
Furnizarea de servicii şi tehnici moderne, adaptate spaţiului comunitar, de orientare, consiliere şi îndrumare personalizate pe specificul grupului ţintă implicat în proiect.
Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii sau a continuării studiilor, persoanelor ce au beneficiat de servicii de consiliere, prin metode de comunicare moderne cu ajutorul soluţiei software.
Servicii de orientare, consiliere şi îndrumare personalizate pentru studenţi în vederea sprijinirii acestora la o tranzitie facilă şi cu efecte benefice pe termen lung de la şcoală la viaţa activă.
Furnizarea de servicii şi tehnici moderne, adaptate spaţiului comunitar, de orientare, consiliere şi îndrumare personalizate pe specificul grupului ţintă implicat în proiect.
Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii sau a continuării studiilor, persoanelor ce au beneficiat de servicii de consiliere, prin metode de comunicare moderne cu ajutorul soluţiei software.
Ultima actualizare 11/12/2015
Legislatie
Button inapoi

ACTE NORMATIVE

 • Memorandum privind aprobarea Strategiei naţionale de comunicare a Instrumentelor Structurale 2007-2013
 • H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale (M.O. nr. 364/13.05.2008)
 • Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 193 din 17.03.2008 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la ghidurile solicitantului 1-16 şi a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului nr. 6. (M.O. nr. 377/19.05.2008)
 • H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordinul MFP nr. 1504/09.05.2011
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare

 

ACHIZIŢII PUBLICE

 • O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • H.G.  nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • O.U.G.  nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • H.G. nr. 1337/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
 • Legea nr. 337 din 17/07/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • Legea nr. 128 din 05/05/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • H.G. nr. 71 din 24/01/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • H.G. nr. 1660 din 22/11/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordin al ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență", precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.
 • H.G. nr. 525 din 30/05/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • H.G.   nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 • O.U.G. nr. 74 din 29/06/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 111 din 27/04/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
 • Legea nr. 228 din 04/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificarile si completarile ulterioare
 • H.G. nr. 942 din 19/07/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 

MANAGEMENT FINANCIAR

 • OMFP nr. 2721/28.10.2011 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin OMFP nr. 2548/2009
 • Ordinul comun al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor publice nr.1117/2170/august 2010
 • Ordinul nr. 2548 din 25/08/2009 pentru aprobarea Normelor Metedologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificarile si completarile ulterioare
 • O.U.G nr. 64 din  03/06/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3154 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007
 • H.G. nr. 491 din 14/05/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
 • Ordin MEF nr. 911 din 10/08/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificarile si completarile ulterioare
 • H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 273 din 29/06/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 314 din 08/07/2003 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finanţele publice, cu modificarile si completarile ulterioare

 

AJUTOR DE STAT

 • O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
 • Lege nr. 137 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
 • H.G. nr. 1164 din 26/09/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor, cu modificarile si completarile ulterioare

 

$Titlu_articol.getData()